Museumpromotion

Shop in het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis (Brussel)

 Inloggen  
Pagina vertaald door robotvertaler.
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN (AVV)
Datum van laatste wijziging : 03.05.2021

1 Preambule
2 Definities en toepassingsgebied van de Algemene Voorwaarden
3 Onze contactgegevens
4 Doel en aanvaarding van deze AV
5 Uw verbintenissen
6 Beschrijving van de goederen
7 Bestelprocedure
8 Geldigheid en bewijs van bestelling
9 Aanbod en prijs
10 Levering
11 Herroepingsrecht
12 Onze verantwoordelijkheid
13 Betalingsbeveiliging, contractopslag en gegevensbescherming
14 Garanties
15 Intellectuele Eigendomsrechten
16 Slotbepalingen
Intrekkingsformulier
1 PREAMBULE

De specifieke voorwaarden van elke verkoop (gekochte artikelen, prijzen, voorwaarden, enz.), deze algemene verkoopsvoorwaarden en de algemene gebruiksvoorwaarden van de Site vormen het volledige contractuele kader dat van toepassing is op elke verkoop die plaatsvindt op de Site (zie definities hieronder). Zij annuleert en vervangt alle andere eerdere mededelingen.

Het is belangrijk dat u elk van de volgende voorwaarden leest, begrijpt en aanvaardt, want elke verkoop die op de Site plaatsvindt, is onderworpen aan de toepassing van dit contractuele kader, en in het bijzonder van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Indien U niet akkoord gaat met de voorwaarden van het heden, staat het U vrij geen bestelling te plaatsen op de Site.
ALLEEN DE FRANSE VERSIE VAN DE ONDERHAVIGE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN IS VAN TOEPASSING TUSSEN DE CONTRACTERENDE PARTIJEN. De Nederlandse, Engelse en Duitse vertalingen worden slechts ter informatie aangeboden, zijn door een robotvertaler uitgevoerd en zijn derhalve niet bindend. In geval van verschillen of onverenigbaarheden tussen de versies, prevaleert de Franse versie.

Deze preambule maakt integraal deel uit van de algemene verkoopsvoorwaarden.
2 DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Definities
In deze algemene verkoopvoorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis

Goed(e): Alle goederen die Wij te koop aanbieden op de Site.

AVV: de onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden.

Wij: de rechtspersoon die de Goederen te koop aanbiedt op de Website, waarvan de gegevens zijn uiteengezet in clausule 3 van deze AVV (ook aangeduid als "Onze", "Ons", enz.)

Overeenkomstsluitende partijen: de partijen die ermee instemmen zich aan deze AVV te houden, namelijk U en Wij.

Site (website): de website van Onze online winkel die toegankelijk is op het volgende adres:

Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel dat U en Ons in staat stelt om informatie die aan U persoonlijk is gericht, op te slaan zodat U er later naar kunt verwijzen gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd en die de identieke reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

U: de persoon die toegang heeft tot de Site, deze gebruikt en/of er Goederen bestelt (ook aangeduid als "Uw", etc.).

2.2 Toepassingsgebied
Materieel toepassingsgebied
Deze AV definiëren de respectieve verplichtingen van de Overeenkomstsluitende Partijen bij de verkoop van Goederen op de Site, in overeenstemming met het bestelproces zoals gedefinieerd in artikel 7 van deze AV.
Deze AV zijn niet van toepassing op bestellingen die door een persoon per telefoon, fax, post of e-mail worden geplaatst.

Geografisch toepassingsgebied
Deze AV zijn alleen van toepassing op bestellingen naar de volgende leveringslanden: België, Frankrijk, Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en Nederland.

Deze AV zijn niet van toepassing op bestellingen naar andere leveringslanden. Buiten de hierboven vermelde landen zal een contact per e-mail noodzakelijk zijn om de haalbaarheid van de verzending te evalueren en de transport- en leveringskosten te berekenen. Wij zullen U de contractuele verkoopsvoorwaarden meedelen die dan, indien nodig, zullen worden uitgevoerd voordat U door de bestelling bent gebonden.


3 ONZE CONTACTGEGEVENS

Asbl Museum Promotie
Jubelpark, 3
B-1000 Brussel
België
Ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0463.050.185

Cliënten kunnen contact met ons opnemen
- per e-mail op het adres museumpromotionshop@gmail.com
- via het tabblad


4 DOEL EN AANVAARDING VAN DEZE AVV

Deze AVV zijn bedoeld om de contractuele relatie tussen U en Ons te definiëren en de voorwaarden die van toepassing zijn op elke bestelling die door U via de Site wordt geplaatst.
De aankoop van een Goed via de Site impliceert een aanvaarding zonder voorbehoud door U van de huidige AVV.

Door gebruik te maken van de Site en door het overeenkomstige vakje aan te klikken bij het plaatsen van de bestelling, erkent U deze AVV te hebben gelezen en aanvaard en ziet U af van het recht om andere contractuele aankoopvoorwaarden in te roepen.


5 UW VERPLICHTINGEN

U verklaart handelingsbekwaam te zijn en ten minste 18 jaar oud op de dag van de bestelling.

In het kader van de onderhavige AVV handelt U voor persoonlijke doeleinden, met uitsluiting van alle doeleinden die vallen binnen het kader van Uw commerciële, industriële, ambachtelijke, vrije of landbouwactiviteit. In dit opzicht handelt U als consument in de zin van het Belgische Wetboek van Economisch Recht.

U stemt ermee in om, in overeenstemming met deze AVV, informatie te verstrekken die nauwkeurig, precies en up-to-date is.

U bent de houder van de bankkaart waarmee de betaling die overeenstemt met de bestelling van het (de) Goed(eren) op de Site zal worden uitgevoerd, geplaatst in overeenstemming met het bestelproces voorzien in Artikel 7 hiervan, of u bevestigt dat u over de juiste machtiging van de houder beschikt.


6 BESCHRIJVING VAN DE GOEDEREN

De aangeboden Goederen zijn die welke zijn opgenomen in de op de Site gepubliceerde catalogus.

Elke Goed gaat vergezeld van een beschrijving.

Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie die de Goederen beschrijft, zo nauwkeurig en precies mogelijk is. De juistheid van deze gegevens kan echter niet worden gegarandeerd, met name wat betreft de afmetingen van de Goederen, hun gewicht, hun precieze afmetingen en afmetingen, hun gebruiksaanwijzing, hun samenstelling, enz.

De foto's van de Goederen in de catalogus zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar kunnen geen perfecte gelijkenis met de te koop aangeboden Goederen garanderen, met name wat de kleuren betreft. De afbeeldingen die op de Site verschijnen zijn niet contractueel en zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie van de Site. De goederen kunnen daarom afwijken van de afbeeldingen.

De Goederen worden te koop aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Deze voorraad wordt op de Site aangegeven.

7 BESTELPROCEDURE

7.1 Een bestelling plaatsen
Elke bestelling die op de Site wordt geplaatst, verloopt in verschillende stappen: elke stap wordt achtereenvolgens vervolledigd door de "klik" van een bevestigingsicoon.

Het bestelproces volgt een logisch en transparant traject dat u kunt waarnemen dankzij een adequate lay-out en grafische voorstellingen.

Wanneer U klikt op een icoon waarvan de bewoordingen of de presentatie een verbintenis inhouden die elke gemiddelde Internetgebruiker zou begrijpen, bent U gebonden door Uw klik. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de pictogrammen met de titel "Validatie", "Betaling" of een andere soortgelijke titel.

Tijdens het bestelproces kunnen fouten worden gecorrigeerd en kan worden vastgesteld in welke talen het contract kan worden gesloten wanneer er verschillende talen beschikbaar zijn.

Het bestelproces maakt het gemakkelijk te begrijpen welke betalingsmethoden worden aanvaard, welke leveringsmethoden worden aangeboden en wat de kosten daarvan zijn.

7.2 Onze validatie van de bestelling
Wij behouden ons het recht voor om de bestelling niet te valideren, met name in de volgende gevallen, zonder dat deze lijst limitatief is:

→ In geval van niet in voorraad zijnde goederen.
Wij bieden op de Site alleen de Goederen te koop aan die in voorraad zijn. Onze aanbiedingen en prijzen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de Site. In het geval van een bestelling van een Goed dat, om welke reden dan ook, niet langer in voorraad is, zullen Wij U echter informeren en U de mogelijkheid bieden om te kiezen tussen
(i) indien mogelijk, Uw bestelling uit te stellen totdat de voorraad van het gewenste artikel is aangevuld of
(ii) de bestelling van het niet-beschikbare artikel zonder kosten annuleren;

→ In geval van weigering van betaalvalidatie door de uitgever van de door U gebruikte betaalkaart, of in geval van fraude of redelijk vermoeden van fraude;

→ In het geval van een groot volume bestelling van hetzelfde Goed door U en/of naar hetzelfde afleveradres.
In dat geval worden de bedragen die U eventueel hebt betaald, volledig aan U terugbetaald en worden de verkoopovereenkomst en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen geannuleerd.

7.3 Een bevestigingse-mail verzenden
Wij zijn gebonden aan de bestelling die u hebt geplaatst vanaf de verzending door Ons, per e-mail, van een bevestiging van onze aanvaarding om de genoemde bestelling te verwerken. Het verkoopcontract wordt geacht te zijn gesloten op de datum van verzending van deze bevestigingsmail.
Deze e-mail herinnert aan de details van de bestelling.

U stemt ermee in een kopie van deze bevestigingsmail te bewaren, evenals een kopie van deze AVV, hetzij door ze af te drukken, hetzij door ze op een duurzame drager te bewaren.

7.4 De factuur
U stemt ermee in de factuur die overeenkomt met Uw bestelling in een elektronische versie te ontvangen.


8 GELDIGHEID EN BEWIJS VAN DE BESTELLING

Niettegenstaande enig ander schriftelijk bewijs of enig bewijs bewaard op een andere duurzame drager waartoe U toegang kunt hebben, wordt overeengekomen dat onze geautomatiseerde gegevens, bewaard in de geautomatiseerde systemen of onze host, kunnen worden beschouwd als bewijs van communicatie, de inhoud van bestellingen, de datum ervan en de betalingen die tussen de contracterende Partijen zijn gedaan.


9 AANBIEDINGEN EN PRIJZEN

De aanbiedingen van goederen en de prijzen zijn aangegeven in euro. Ze zijn alleen geldig op de datum waarop de bestelling is geplaatst. De op de bestelling toepasselijke prijzen zijn die welke gelden op het ogenblik van de bevestiging van de bestelling. Alleen de op de Site vermelde prijs is geldig tussen de Overeenkomstsluitende Partijen.

Aanbiedingen en prijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

De prijzen die aan het einde van het bestelproces worden voorgesteld, geven de globale prijzen aan, inclusief alle belastingen, alsmede de leveringskosten en andere mogelijke kosten.

In afwijking van de vorige paragrafen is het door de grote hoeveelheid gegevens op de Site mogelijk dat sommige daarvan onjuist zijn, en indien de aangegeven prijs duidelijk onjuist is, kunt U niet verlangen de verkoop tegen deze onjuiste prijs af te sluiten.


10 LEVERING

10.1 Leveringstermijn
Zodra de e-mail ter bevestiging van de bestelling is verzonden, verbinden Wij ons ertoe, overeenkomstig artikel 7.3 van deze AVV, de bestelde Goederen te leveren op het leveringsadres dat tijdens de bestelprocedure is opgegeven.

De details van de levering (naam van de vervoerder, tarieven en leveringstermijnen) zijn beschikbaar in de rubriek "Klantenservice / De levering" op de Site.De op de Site vermelde levertijden worden bij wijze van indicatie gegeven. Zij komen overeen met de gebruikelijke gemiddelde verwerkings- en leveringstermijnen.

Indien de levering, om welke reden dan ook, dertig (30) dagen vanaf de validatie van de bestelling overschrijdt, zullen Wij U daarvan onverwijld in kennis stellen. U kunt ons dan per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of door middel van een schriftelijk stuk op een andere duurzame drager opdracht geven om de levering binnen een redelijke extra termijn te verrichten. In geval van niet-naleving door ons van dit bevel, kunt u de verkoopovereenkomst opzeggen per aangetekende brief met ontvangstbewijs of door middel van een schriftelijk stuk op een andere duurzame drager.

In dat geval zijn wij verplicht u alle betaalde bedragen terug te betalen, zonder onnodige vertraging, na de datum waarop de overeenkomst werd beëindigd.

U kunt geen enkele schadevergoeding eisen voor de annulering van een bestelling wegens het uitblijven van levering binnen de in dit artikel gestelde termijn.

10.2 Risico van levering van de Goederen
Alle risico's van verlies of beschadiging van de op de Site bestelde Goederen gaan op U over zodra U de Goederen in ontvangst neemt, d.w.z. zodra U, of een door U aangewezen derde partij anders dan de vervoerder, deze Goederen fysiek in bezit neemt.

In afwijking hiervan gaat het risico op U over bij aflevering van de Goederen aan de vervoerder wanneer U een vervoerder kiest die Wij niet hebben voorgesteld om de levering te verrichten.11 HERROEPINGSRECHT

11.1 U heeft het recht om Uw bestelling te annuleren. U beschikt over een termijn van veertien (14) kalenderdagen om Uw herroepingsrecht uit te oefenen vanaf de ontvangst van de bestelde Zaak in de zin van artikel 10.2 van deze Voorwaarden.
Bij wijze van uitzondering erkent U dat U geen herroepingsrecht hebt, in het bijzonder in het geval van de bestelling van:
   (i) goederen die volgens Uw specificaties zijn gemaakt of duidelijk zijn gepersonaliseerd,
   (ii) goederen die door hun aard snel kunnen bederven of verouderen,
   (iii) verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden teruggezonden, en die U na levering heeft ontzegeld,
   (iv) kranten, tijdschriften of magazines, of
   (v) goederen die vallen onder een andere uitzondering op het herroepingsrecht die bij wet is erkend.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons binnen de hierboven aangegeven termijn het herroepingsformulier [onderaan de pagina te vinden] of een andere ondubbelzinnige verklaring waarin u uiting geeft aan uw wens om de overeenkomst te herroepen, toezenden op het volgende adres
museumpromotionshop@gmail.com
Opdat de herroepingstermijn wordt nageleefd, volstaat het dat U ons Uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn toezendt.

11.2 U verbindt zich ertoe de Goederen onverwijld of ten laatste binnen veertien (14) kalenderdagen na de mededeling van uw wens tot herroeping aan ons terug te zenden op het adres dat in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden wordt vermeld. Deze termijn wordt geacht te zijn nageleefd als U de Goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien (14) kalenderdagen hebt teruggezonden.
U dient de directe kosten en risico's van het retourneren van de Goederen te dragen. Het wordt aanbevolen de retourzending te laten verlopen via een oplossing die het mogelijk maakt het pakket te traceren.

11.3 In het geval van Uw terugtrekking van Uw bestelling, zullen Wij alle betalingen die U aan Ons heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat U, indien van toepassing, een andere leveringsmethode heeft gekozen dan de goedkoopste standaard leveringsmethode die door Ons wordt aangeboden) zonder onnodige vertraging en, in ieder geval, niet later dan veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag waarop Wij op de hoogte zijn gesteld van de beslissing om terug te trekken. Wij zullen de terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat U heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij Wij uitdrukkelijk met U een ander betaalmiddel overeenkomen; in ieder geval zal deze terugbetaling geen kosten voor U met zich meebrengen.
Wij kunnen de terugbetaling uitstellen totdat wij de Goederen hebben ontvangen of totdat U ons een bewijs van verzending van de Goederen hebt verstrekt, naargelang welk tijdstip eerder valt.

11.4 U kunt echter aansprakelijk zijn voor elke waardevermindering van de Goederen anders dan die welke nodig is om de aard, de kenmerken of het juiste gebruik van de Goederen vast te stellen. Tussen de Overeenkomstsluitende Partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat het feit dat de Goederen zijn gewijzigd, beschadigd of bevuild of onvolledig zijn teruggezonden, steeds wordt beschouwd als een andere waardevermindering dan die welke noodzakelijk is om de aard, de kenmerken of het goede gebruik van de Goederen vast te stellen.


12 ONZE AANSPRAKELIJKHEID

U bent ervan op de hoogte dat onze aansprakelijkheid, ongeacht de aard van de schade, in ieder geval beperkt zal zijn tot het bedrag van de bestelling, exclusief leveringskosten en BTW.

Wij behouden ons het recht voor om een bestelling te weigeren, zonder dat Wij hiervoor aansprakelijk kunnen worden gesteld, bijvoorbeeld, maar zonder dat deze opsomming limitatief is, wegens de mededeling van duidelijk foutieve gegevens, niet-betaling of weigering van autorisatie door Uw financiële instelling, of bestellingen met een abnormaal groot aantal Goederen.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien de niet-uitvoering van deze AVV, of de gebrekkige uitvoering ervan, aan U te wijten is, of te wijten is aan de onvoorzienbare en onoverkomelijke daad van een derde, of, tenslotte, te wijten is aan een geval van overmacht.


13 VEILIGE BETALING, ARCHIVERING VAN HET CONTRACT EN GEGEVENSBESCHERMING

13.1 De Site is beveiligd door een 128-bit SSL (Secure Sockets Layers) certificaat.

13.2 De betaling op de Site is onderworpen aan een beveiligingssysteem.

13.3 Wij archiveren de contracten die overeenkomen met de op de Site geplaatste bestellingen.
U kunt toegang krijgen tot de gearchiveerde contracten waarvoor U een contractsluitende partij bent door een verzoek in te dienen
- per e-mail op het volgende adres: museumpromotionshop@gmail.com
- of per post naar het adres
            Museum Promotion
            Jubelpark, 3
            B-1000 Brussel
            België
op voorwaarde dat het betrokken contract duidelijk wordt geïdentificeerd.
Deze gearchiveerde contracten worden op geen enkele wijze aan derden ter beschikking gesteld, tenzij de wet dit voorschrijft.

13.4 De verzameling en het gebruik van Uw persoonsgegevens die Wij op de Site uitvoeren, worden uitgevoerd in overeenstemming met het Privacybeleid dat toegankelijk is door te klikken op de tab "Vertrouwelijkheidsverklaring" onderaan elke pagina van de Site of door hier te klikken


14 GARANTIE

Alle op de Site aangekochte Producten genieten wettelijke garanties.
U kunt beslissen om de garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte in de zin van artikel 1641 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek toe te passen en in dat geval kunt U kiezen tussen de ontbinding van de verkoop of een vermindering van de verkoopprijs overeenkomstig artikel 1644 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek.
Wanneer U handelt onder de wettelijke garantie van conformiteit onder de voorwaarden van de artikelen 1649bis en volgende van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, dient U:
   -een termijn van twee (2) jaar vanaf de levering van de Goederen te handelen;
   -kan kiezen tussen herstel of vervanging van de Goederen, onder voorbehoud van de kostenvoorwaarden voorzien in artikel 1649quinquies van het Belgisch Burgerlijk Wetboek;
   -vrijgesteld van het bewijs van het gebrek aan overeenstemming van de Goederen gedurende de zes (6) maanden volgend op de levering van de Goederen.
De wettelijke garanties gelden onafhankelijk van enige commerciële garantie die eventueel is toegekend.


15 INTELLECTUELE RECHTEN

De inhoud van deze Site wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. In dit verband stemt U in met het lezen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Site, die kunnen worden geraadpleegd door te klikken op de tab "AGV" onder aan elke pagina van de Site of op de volgende link


16 SLOTBEPALINGEN

16.1 Wijzigingen in deze AVV
Wij kunnen deze AVV op elk ogenblik wijzigen naargelang de wijzigingen die aan de Site worden aangebracht, de evolutie van de wetgeving of om elke andere legitieme reden.

16.2 Bewijsovereenkomst
Wij kunnen langs elektronische weg informatie met u uitwisselen die noodzakelijk is voor de Site. Elke elektronische communicatie tussen U en Ons wordt verondersteld dezelfde bewijskracht te hebben als een geschreven papieren document.
Een gedrukte versie van deze AVV en van elke disclaimer die in elektronische vorm wordt verstrekt, is toelaatbaar in gerechtelijke of administratieve procedures met betrekking tot deze contractuele relatie in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en bescheiden die in gedrukte vorm zijn opgemaakt en bewaard.

16.3 Scheidbaarheid
Indien een bepaling van deze AVV geheel of gedeeltelijk nietig, ongeldig, onwettig of onafdwingbaar zou worden verklaard onder het toepasselijk recht, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen, onder voorbehoud van de hypothese van de ongeldigheid van een essentiële bepaling of de onderlinge afhankelijkheid van de contractuele bepalingen. De ongeldige, nietige, onwettige of niet-afdwingbare clausule wordt met terugwerkende kracht vervangen door een geldige en afdwingbare clausule waarvan de inhoud zo nauw mogelijk aansluit bij die van de oorspronkelijke clausule. De vervanging van de geannuleerde clausule zal de voorwaarden van wijziging van de huidige AVV respecteren zoals bepaald in het artikel "Wijziging van de huidige AVV".

16.4 Overmacht en aansprakelijkheid van de overeenkomstsluitende partijen
Onverminderd andersluidende bepalingen kan geen enkele overeenkomstsluitende partij aansprakelijk worden gesteld voor vertraging in de uitvoering of niet-uitvoering van haar verplichtingen ten gevolge van overmacht (zoals staking, oorlog, aardbeving, alle soorten rampen, pandemieën, directe of indirecte gevolgen van explosies, brand, warmte-ontwikkeling, overstromingen en alle andere niet te voorziene en onvermijdbare externe gevallen van overmacht).
Niets in deze AVV heeft tot doel of tot gevolg de aansprakelijkheid van een van de Overeenkomstsluitende Partijen te beperken of uit te sluiten in geval van bedrog, overlijden of persoonlijk letsel ten gevolge van de niet-naleving van de AVV, of voor zover een dergelijke uitsluiting of beperking bij wet verboden is.

16.5 Relatie
Deze AVV zullen niet worden beschouwd als een partnerschap, joint venture of andere associatie tussen u en ons, noch zal een van de partijen bij deze AVV worden beschouwd als de agent of werknemer van de ander.

16.6 Mededeling
Elke communicatie of kennisgeving door Ons aan U zal effectief zijn indien verzonden naar het door U opgegeven emailadres, zelfs indien dat emailadres niet langer geldig is.

16.7 Klachten en buitengerechtelijke geschillenbeslechting
U kunt contact met ons opnemen voor elke klacht betreffende een bestelling die u op de Site heeft geplaatst of betreffende de huidige AVV
op het volgende e-mail adres: museumpromotionshop@gmail.com
of op het volgende postadres
         Museum Promotion
         Jubelpark, 3
         B-1000 Brussel
         België

In geval van een geschil betreffende de Site of deze AVV, gelieve ons te contacteren als een prioriteit voor elke andere stap zodat Wij, in de mate van het mogelijke, een minnelijke schikking met U kunnen treffen.

In het geval dat er geen minnelijke oplossing wordt gevonden zonder een beroep te doen op een derde partij, kunt u contact opnemen met een bestaande bemiddelingsdienst die bevoegd is om een consumentengeschil met Ons te horen. U kunt ook contact opnemen met het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting dat u via de volgende link kunt bereiken:

16.8 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Deze AVV worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht.

Elk geschil met betrekking tot een op de Site geplaatste bestelling en in het algemeen met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de niet-uitvoering van deze AVV, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken van Brussel in het Franstalige gedeelte van België, voor alle soorten procedures.

De keuze van het toepasselijke Belgische recht en de bevoegde Brusselse rechtbanken, zoals bepaald, doet geen afbreuk aan de toepassing van de dwingende consumentenbepalingen van het recht van de lidstaat van de Europese Unie waar U verblijft, indien deze U meer bescherming bieden dan de Belgische bepalingen, of aan de bevoegdheid van een andere rechtbank die door het toepasselijke nationale recht of het recht van de Europese Unie zou zijn aangewezen

**********************************************************************************************************************************************
Intrekkingsformulier

(Gelieve dit formulier alleen te kopiëren, in te vullen en terug te zenden indien u de overeenkomst wenst te herroepen). Dit formulier kan per e-mail worden verzonden. Vergeet niet ook de onderwerpregel mee te sturen.

Ter attentie van de vzw Museum Promotion, Jubelpark 3, B-1000, Brussel, België
of museumpromotionshop@gmail.com

Ik/wij (*) deel/delen u (*) hierbij mede dat ik/wij (*), overeenkomstig artikel 53 van Boek VI van het Wetboek van economisch recht, de overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen:
Besteld op (*)/ontvangen op (*) :
Naam van de klant(en) :
Adres van de klant(en) :


Gelieve, mevrouw, mijn oprechte groeten te aanvaarden.

Handtekening van de klant(en) (alleen indien dit formulier op papier wordt ingediend) :

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.