Museumpromotion

Shop in het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis (Brussel)

 Inloggen  
Pagina vertaald door robotvertaler.
COOKIES
Datum van laatste wijziging : 19.04.2021
Wanneer u websites bezoekt, plaatsen sommige van hen stukjes informatie op uw computer. Deze informatie wordt "cookies" genoemd.
Er zijn verschillende soorten cookies
- Strikt noodzakelijke (of verplichte) cookies
- Analytische cookies
- Functionele cookies
- Reclame cookies
Wij gebruiken de verplichte cookie. Hierdoor kan de site optimaal functioneren. Het houdt de verbinding anoniem en wordt vernietigd wanneer de bezoeker de site verlaat.
Functionele cookies: functionele cookies zijn cookies die de werking van onze website vergemakkelijken en aangenamer maken voor onze bezoekers. Zij zorgen ook voor een meer gepersonaliseerde browse-ervaring, zoals cookies die uw taalvoorkeuren onthouden.
Wij gebruiken geen andere cookies.

Wij hebben echter wel een banner waarmee u zich kunt afmelden voor deze verplichte en functionele cookies. Het is mogelijk dat de site als gevolg daarvan niet optimaal functioneert.
VERTROUWELIJKHEIDSVERKLARING
Datum van laatste wijziging : 03.05.2021
1. Waarom een handvest voor de bescherming van uw persoonsgegevens?

Dit privacybeleid (hierna het "Beleid") heeft betrekking op persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de website die toegankelijk is op het volgende adres www.museumpromotion.be (hierna de "Site") en eigendom is van Museum Promotion vzw (in dit Beleid "Wij" genoemd, ook "Ons", "Onze", enz. genoemd; zie Onze contactgegevens in artikel 2 van dit Beleid).

Wij hechten belang aan het respecteren van de persoonlijke gegevens van personen die toegang hebben tot de Site, deze bezoeken, bestellingen plaatsen en in het algemeen gebruik maken van onze site. Deze personen worden in dit handvest aangeduid met de termen "U", "Uw", enz.

Onze eerste zorg is om Uw persoonsgegevens met de grootste zorg te behandelen en het hoogste niveau van bescherming te waarborgen in overeenstemming met Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna "GDPR - General Data Protection Regulation") en de toepasselijke nationale wetgeving op dit gebied.

Dit Privacybeleid informeert U over:
   • de persoonsgegevens die wij over U verzamelen en de redenen voor deze verzameling;
   • de manier waarop Wij uw persoonlijke gegevens gebruiken;
   • de rechten die U heeft met betrekking tot Uw persoonsgegevens en hoe U deze rechten kunt uitoefenen.

Een verklarende woordenlijst van de belangrijkste juridische termen die in dit Privacybeleid worden gebruikt, is hieronder beschikbaar.


2. Wie is verantwoordelijk voor het gebruik van Uw gegevens in het kader van Uw relatie met de diensten die Wij op de Site aanbieden?

Wij zijn de beheerder van de verwerking van Uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid.
Hieronder vindt u onze volledige contactgegevens:
Asbl Museum Promotie
Ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0463.050.185
Jubelpark 3, B-1000 Brussel, België

Elke vraag of elk verzoek betreffende de verwerking van Uw persoonsgegevens kan naar het volgende e-mailadres worden gestuurd: museumpromotionshop@gmail.com


3. Waarom verzamelen wij Uw persoonsgegevens en op welke basis?

Wij verzamelen persoonsgegevens over U om verschillende redenen.

Wij mogen uw persoonsgegevens alleen verzamelen en gebruiken als dit gebruik is gebaseerd op een van de wettelijke gronden die door de GDPR zijn bepaald (bijvoorbeeld uw toestemming of de uitvoering van een contract met ons).

De doeleinden waarvoor Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt en de overeenkomstige rechtsgrondslag worden hieronder opgesomd.

Doel 1 : beheer van de ontvangen berichten
Wij hebben een legitiem belang bij het verwerken van de persoonsgegevens van mensen die contact met ons opnemen om adequaat te kunnen reageren (artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR).

Doel 2 : beheer van precontractuele betrekkingen met potentiële klanten
Wij verwerken Uw persoonsgegevens om te kunnen reageren op verzoeken om voorafgaande informatie over onze producten en diensten die Wij op de Site aanbieden en/of vragen die U Ons toestuurt.
Wij hebben een legitiem belang bij het verwerken van de persoonsgegevens van potentiële klanten wanneer deze gegevens Ons in staat stellen te reageren op hun verzoeken en/of vragen (zie artikel 6.1.f) van de GDPR). Het kan ook gaan om verwerking die nodig is voor precontractuele maatregelen (zie artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR).

Doel 3 : beheer van klantenrelaties en bestellingen
Dit omvat de verwerking van gegevens die noodzakelijk zijn voor het beheer in de ruimste zin van het woord van de relatie met Onze klanten, en omvat onder meer de uitvoering van de diensten die U ons vraagt, met inbegrip van de online besteldienst van de Site, het aanmaken van een gebruikersaccount, het beheer en de inning van betalingen, enz.
Wij verwerken persoonsgegevens om activiteiten uit te voeren in verband met klantenbeheer, waaronder: contracten; bestellingen; leveringen; facturen; boekhouding en in het bijzonder het beheer van klantenrekeningen.
Wij hebben een legitiem belang bij het verzamelen en verwerken van gegevens met betrekking tot Onze klanten om de goede uitvoering van het contract te waarborgen (artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR). De verwerking van deze gegevens is ook noodzakelijk voor de uitvoering van het contract waarbij Onze klanten partij zijn (artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR).

Doel 4 : marketing voor Onze klanten en niet-klanten
Het versturen van nieuwsbrieven of andere informatie, het beheer van facebookpagina's of andere is niet van toepassing.

Doel 5 : geschillenbeslechting
Wij hebben een legitiem belang bij het verzamelen en verwerken van gegevens met betrekking tot Onze klanten om geschillen met hen te beheren. Dit doel is ook gebaseerd op de noodzaak om de met hen gesloten betwiste overeenkomst uit te voeren (artikel 6, lid 1, onder f) en b), van de GDPR).

Doel 6 : statistieken
Onder "statistische doeleinden" wordt verstaan het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens met het oog op de productie van statistische resultaten. Deze statistische resultaten kunnen voorts voor verschillende doeleinden worden gebruikt, onder meer om Onze diensten te verbeteren.
Wij hebben een legitiem belang bij het verwerken van de persoonsgegevens van onze Klanten en online gebruikers van onze Website om onze diensten te verbeteren en een beter inzicht te krijgen in de doelgroepen en bezoekers (Artikel 6.1.f) van de GDPR).

Doel 7 : beheer van beoordelingen en publicatie van getuigenissen
Wij hebben een legitiem belang bij het verwerken van persoonsgegevens met betrekking tot recensies die Wij op Onze Website kunnen publiceren, aangezien deze Ons niet alleen in staat stellen om de sterke en zwakke punten van de diensten die Wij aanbieden te identificeren, maar ook om deze te promoten (artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR).


4. Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij over U?

Wij geven hieronder een gedetailleerde beschrijving van de persoonsgegevens die Wij verzamelen tijdens elk van deze interacties voor elk gebruik dat Wij maken, alsook de reden voor het verzamelen en de manier waarop zij worden verzameld.

Doel 1: beheer van de ontvangen berichten
E-mailadres en/of persoonlijke gegevens van de persoon die contact opneemt.
Daartoe worden rechtstreeks bij U gegevens verzameld.

Doel 2 : beheer van precontractuele betrekkingen met potentiële klanten
Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, e-mailadres, bedrijf, telefoonnummer, ordernummer, enz.)
Daartoe worden de gegevens rechtstreeks bij U verzameld.

Doel 3 : beheer van klantenrelaties en bestellingen
   • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, taal);
   • Gegevens met betrekking tot het betaalmiddel (post- of bankafschrift, nummer van de bankkaart, vervaldatum van de bankkaart, visueel cryptogram, dit laatste wordt niet bewaard);
   • Gegevens met betrekking tot de transactie (het transactienummer, de details van de aankoop van een product, enz;)
   • Gegevens met betrekking tot de follow-up van de commerciële relatie (testaanvragen, aangekocht product, onderschreven dienst, hoeveelheid, bedrag, periodiciteit, leveringsadres, aankoophistoriek, retourzendingen van producten, correspondentie met de klant en de dienst na verkoop, uitwisselingen en opmerkingen van de klant, perso(o)n(en) belast met de relatie met de klant, enz;
   • Gegevens met betrekking tot de betaling van facturen (betalingstermijnen, toegestane kortingen, kwitanties, saldi en uitstaande betalingen, enz.)
Daartoe worden rechtstreeks bij U gegevens verzameld.

Doel 4 : marketing
Nieuwsbrieven, tevredenheidsonderzoeken, sociale netwerken: niet gebruikt.

Doel 5 : Geschillenbeslechting
Identificatiegegevens (e-mailadres, telefoonnummer, enz.), financiële gegevens (bankrekening, enz.); alle informatie in verband met de contractuele relatie; alle informatie in verband met het geschil of de geschillen daaromtrent.
Daartoe worden de gegevens rechtstreeks bij U verzameld.

Doel 6 : statistieken
Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, enz.); financiële en/of facturatiegegevens; alle informatie met betrekking tot de bestelling; alle informatie die u ons vrijwillig hebt gegeven (bijvoorbeeld in het kader van informatieve enquêtes of door met ons te communiceren via e-mail).
Wat de statistieken over het verkeer op de site betreft: geraadpleegde pagina's; elektronische identificatiegegevens (IP-adres, verbindingsrecords, enz.); enz.
Daartoe worden rechtstreeks bij U gegevens verzameld.

Doel 7 : beheer van aankondigingen en bekendmaking van getuigschriften
Identificatiegegevens; gegevens met betrekking tot de bijdragen en getuigenissen van mensen die recensies over onze diensten plaatsen.
Daartoe worden rechtstreeks bij U gegevens verzameld.


5. Met wie delen wij Uw persoonsgegevens?

5.1. Met hosting dienstverleners
   • hostingdiensten: Kingeshop (Canada)
   • online betalingsoplossingen: Stripe (Europa en VS)

5.2. Met overheidsinstanties
In antwoord op wettelijke verzoeken, onder meer om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten (zoals RSZ, belastingautoriteiten, enz.).


6. Gebruiken wij Uw persoonlijke gegevens op een andere manier?

Wij geven uw informatie niet door aan andere organisaties of bedrijven.
Wij hebben geen partnerschappen of speciale relaties met reclamebureaus op internet.


7. Hoe lang bewaren wij Uw persoonlijke gegevens?

Wij hebben specifieke regels vastgesteld met betrekking tot de periode gedurende welke wij uw persoonsgegevens bewaren. Deze periode varieert naar gelang van de verschillende doeleinden en moet rekening houden met eventuele wettelijke verplichtingen om sommige van Uw gegevens te bewaren.
Hieronder vindt u de lijst van doeleinden en de bewaartermijnen:

Doel 1 : beheer van de ontvangen berichten
De tijd die nodig is om op het verzoek te reageren. Het wordt dan gewist.

Doel 2 : beheer van precontractuele betrekkingen met potentiële klanten
3 jaar vanaf de laatste actie/reactie van de betrokkene.

Doel 3 : beheer van klantenrelaties en bestellingen
De bewaartermijn is 10 jaar vanaf de laatst geplaatste bestelling of, indien U een gebruikersaccount heeft aangemaakt, 10 jaar vanaf de datum van de definitieve sluiting van dit gebruikersaccount.

Doel 4 : marketing
Niet van toepassing want niet gebruikt

Doel 5 : geschillenbeslechting
10 jaar na het einde van het geschil.

Doel 6 : statistieken
3 tot 10 jaar, afhankelijk van het oorspronkelijke doel waarvoor de gegevens werden verzameld.
2 jaar voor het opstellen van statistieken over de frequentie van het gebruik van de site.

Doel 7 : beheer van adviezen en publicatie van getuigenissen
1 jaar


8. Welke rechten hebt U met betrekking tot Uw persoonsgegevens?

Wij wensen U zo duidelijk mogelijk te informeren over de rechten die U hebt op Uw persoonsgegevens. Wij willen ook dat U deze rechten op een eenvoudige manier kunt uitoefenen.
Hieronder vindt u een samenvatting van Uw rechten met een beschrijving van de manier waarop U ze kunt uitoefenen.

8.1. Het recht van toegang
U kunt toegang krijgen tot alle volgende informatie over:
   • De categorieën van persoonsgegevens die wij over U verzamelen;
   • De doeleinden waarvoor wij het gebruiken;
   • De categorieën van personen aan wie Uw persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, in het bijzonder buiten Europa;
   • Hoe lang uw persoonlijke gegevens op onze systemen worden bewaard;
   • Uw recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te corrigeren, te wissen of het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken te beperken en het recht om bezwaar te maken tegen dergelijk gebruik,
   • Uw recht om een klacht in te dienen bij een Europese gegevensbeschermingsautoriteit;
   • Informatie over hun bron wanneer wij uw persoonsgegevens niet rechtstreeks bij u verzamelen;
   • Hoe Uw persoonsgegevens worden beschermd wanneer zij worden doorgegeven aan landen buiten Europa.

8.2. Het recht op correctie
U kunt ons vragen om uw persoonlijke gegevens te corrigeren en/of bij te werken.

8.3. Het recht op wissen
U kunt te allen tijde contact met ons opnemen om ons te vragen de persoonsgegevens die wij over u verwerken te wissen, indien u zich in een van de volgende gevallen bevindt:
   • Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt;
   • U uw toestemming waarop een verwerking van uw persoonsgegevens door ons is gebaseerd, heeft ingetrokken;
   • U bent om een door Uzelf te rechtvaardigen reden van mening dat een van de verwerkingen inbreuk maakt op Uw privacy en U onnodige schade berokkent;
   • Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt in overeenstemming met de GDPR en de Belgische wetgeving;
   • Uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die is voorzien in de wetgeving van de Europese Unie of in de nationale wetgeving waaraan Wij zijn onderworpen.

Het is echter mogelijk dat wij niet in staat zijn om aan uw verzoek te voldoen. Men mag immers niet uit het oog verliezen dat dit recht niet absoluut is. Wij moeten dit afwegen tegen andere belangrijke rechten of waarden, zoals de vrijheid van meningsuiting, de naleving van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn of overwegingen van groot openbaar belang.

8.4. Het recht op digitale vergetelheid
Onze Site kan persoonlijke gegevens over U bevatten. Als U niet langer wilt dat het verschijnt, kunt U Ons vragen het te verwijderen als U zich in een van de volgende situaties bevindt:
   • Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt;
   • U uw toestemming waarop een verwerking van uw persoonsgegevens door ons is gebaseerd, heeft ingetrokken;
   • Om een voor U specifieke reden bent U van mening dat een van de verwerkingen inbreuk maakt op Uw privacy en U onnodige schade berokkent;
   • U wenst niet langer commerciële uitnodigingen van ons te ontvangen;
   • Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt in overeenstemming met de GDPR en de Belgische wetgeving;
   • Uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die is voorzien in de wetgeving van de Europese Unie of in de nationale wetgeving waaraan Wij zijn onderworpen.

Het is echter mogelijk dat wij niet kunnen voldoen aan uw verzoek om het recht te worden vergeten. Men mag immers niet uit het oog verliezen dat dit recht niet absoluut is. Wij moeten dit afwegen tegen andere belangrijke rechten of waarden, zoals de vrijheid van meningsuiting, de naleving van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn of belangrijke redenen van openbaar belang.

8.5. Het recht om verwerking te beperken
U hebt het recht om ons te verzoeken uw gegevens te beperken, d.w.z. uw opgeslagen persoonsgegevens te markeren (bijv. door uw gegevens tijdelijk naar een ander verwerkingssysteem over te brengen of door uw gegevens af te schermen zodat ze niet meer toegankelijk zijn), teneinde de toekomstige verwerking ervan te beperken.
U kunt dit recht uitoefenen wanneer:
   • de juistheid van de gegevens in kwestie wordt betwist;
   • Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt in overeenstemming met de GDPR en de Belgische wetgeving;
   • de gegevens niet langer noodzakelijk zijn om de aanvankelijk beoogde doeleinden te verwezenlijken, maar nog niet kunnen worden gewist om juridische redenen (met name voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van Uw wettelijke rechten);
   • het besluit betreffende Uw bezwaar tegen de verwerking nog loopt.

In geval van beperking van de verwerking zullen Uw persoonsgegevens op geen enkele wijze meer worden verwerkt zonder Uw voorafgaande toestemming, met uitzondering van de bewaring (opslag) ervan.

Uw persoonsgegevens kunnen echter nog steeds worden verwerkt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte, of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om zwaarwegende redenen van algemeen belang binnen de Unie of de Lid-Staat.

In geval van een beperking op de verwerking van sommige van Uw persoonsgegevens, zullen wij U op de hoogte houden van het tijdstip waarop de maatregel zal worden opgeheven.

8.6. Het recht van bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van Uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden, en in het bijzonder voor reclamedoeleinden.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van Uw persoonsgegevens indien U, om een reden die specifiek is voor U, van mening bent dat die verwerking Uw privacy schendt en U buitensporige schade berokkent.

U kunt ons echter niet beletten uw gegevens op enigerlei wijze te verwerken:
- indien de verwerking noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst;
- indien de verwerking bij wet- of regelgeving is voorgeschreven;
- indien de verwerking noodzakelijk is om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Het kan echter zijn dat wij om andere redenen niet in staat zijn aan uw verzoek te voldoen. In dat geval zullen Wij er uiteraard voor zorgen dat Wij U een zo duidelijk mogelijk antwoord geven.

8.7. Het recht op meeneembaarheid
Dit recht biedt U de mogelijkheid om Uw persoonsgegevens gemakkelijker en nauwkeuriger te controleren:
   • om Uw persoonsgegevens op te vragen die door Ons worden verwerkt, voor Uw persoonlijk gebruik, en deze op te slaan op een privé-apparaat of cloud bijvoorbeeld.
   • om Uw persoonsgegevens van Ons over te dragen aan een ander bedrijf, hetzij door U, hetzij rechtstreeks door Ons, op voorwaarde dat een dergelijke rechtstreekse overdracht "technisch mogelijk" is.

Dit recht is van toepassing op zowel Uw actief en bewust opgegeven gegevens, zoals gegevens die U verstrekt (bijv. persoonlijke identificatiegegevens) als op informatie die Wij verzamelen.

Omgekeerd zijn persoonsgegevens die zijn afgeleid, berekend of afgeleid van gegevens die u hebt verstrekt uitgesloten van het recht op portabiliteit, aangezien deze door ons zijn gecreëerd.

U dient zich er echter van bewust te zijn dat Wij het recht hebben om Uw verzoek tot portabiliteit te weigeren. Dit recht is namelijk alleen van toepassing op persoonsgegevens die zijn gebaseerd op uw toestemming of op de uitvoering van een met u gesloten contract (om precies te weten welke persoonsgegevens het voorwerp kunnen zijn van het recht op portabiliteit: zie de rubriek doeleinden en gronden). Evenzo mag dit recht geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van derden wier gegevens zijn opgenomen in de gegevens die naar aanleiding van een verzoek om portabiliteit worden doorgegeven.


9. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Voor elk verzoek hoeft u ons alleen maar een e-mail of een brief te sturen (zie contactgegevens hierboven).

Het is belangrijk dat u aangeeft welk recht u wenst uit te oefenen, de redenen voor uw verzoek, en dat u een kopie van beide zijden van uw identiteitskaart bijvoegt. In het verzoek moet het adres worden vermeld waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

Wij hebben een periode van één (1) maand om op uw verzoek te reageren, vermeerderd met twee (2) extra maanden in het geval van een verzoek dat diepgaand onderzoek vereist of in het geval dat Wij een groot aantal verzoeken ontvangen.
Het is echter mogelijk dat wij niet in staat zijn om aan uw verzoek te voldoen. In dat geval zullen wij er uiteraard voor zorgen dat u een zo duidelijk mogelijk antwoord krijgt.


10. Worden uw persoonsgegevens naar het buitenland doorgegeven?

Ten behoeve van bepaalde verwerkingen worden sommige gegevens doorgegeven aan Europa en de Verenigde Staten (zie 5.1)
Binnen de Europese Economische Ruimte moet u weten dat persoonsgegevens hetzelfde niveau van bescherming genieten. In de VS heeft Stripe hetzelfde beschermingsniveau (Stripe is ook geïmplementeerd in Ierland en voldoet dus aan de GDPR).


11. Hoe kunt u contact met ons opnemen? Een klacht indienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit?

Heeft u een vraag of een suggestie met betrekking tot dit Handvest? Aarzel niet om contact met ons op te nemen per e-mail of per post (zie contactgegevens hierboven). Wij zullen u met aandacht lezen en u zo spoedig mogelijk antwoorden.

U vindt dat Wij Uw persoonsgegevens niet voldoende beschermen? Wij nodigen u uit rechtstreeks contact met ons op te nemen. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:
   • Per post: Gegevensbeschermingsautoriteit, rue de la Presse, 35, 1000 Brussel
   • Per e-mail: contact@apd-gba.be


12. Hoe weet ik of dit privacybeleid is gewijzigd?

Het huidige Handvest voor de bescherming van uw persoonsgegevens kan te allen tijde worden gewijzigd, met name om rekening te houden met eventuele wijzigingen in de wet- of regelgeving en met de evolutie van onze diensten. De datum van de laatste wijziging staat onder de hoofdtitel VERTROUWELIJKHEIDSVERKLARING
Wij raden u aan dit Privacybeleid regelmatig door te nemen om te weten te komen hoe wij uw persoonlijke informatie beschermen.
13. Verklarende woordenlijst van de belangrijkste juridische termen die in dit handvest worden gebruikt
Veelvuldig in dit handvest gebruikte termen
Definities onder de GDPR
Uitleg van termen in gewone taal
Persoonsgegevens (in dit handvest "persoonsgegevens" genoemd)
Elke informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd); als "identificeerbare natuurlijke persoon" wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiecode, of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit
Alle soorten informatie die betrekking hebben op een natuurlijke persoon, d.w.z. een individu, direct of indirect identificeerbaar als te onderscheiden van andere personen.

Bijvoorbeeld: een naam, een foto, een vingerafdruk, een e-mailadres, een telefoonnummer, een socialezekerheidsnummer, enz.
Behandeling
Elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, uitwissen of vernietigen van gegevens.
Elk gebruik van persoonsgegevens, ongeacht de gebruikte methode (vastleggen, ordenen, bewaren, wijzigen, koppelen aan andere gegevens, verzenden, enz. van persoonsgegevens).

Bijvoorbeeld: het gebruik van Uw gegevens voor de uitvoering van contracten, het verzenden van mededelingen van het kantoor over nieuws, juridische informatie en uitnodigingen voor evenementen, enz.
Verantwoordelijke voor de verwerking
De natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een ander orgaan die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking vaststelt.
De persoon, overheidsinstantie, onderneming of organisatie die zeggenschap heeft over Uw gegevens en beslist over het gebruik ervan. Hij of zij beslist of een verwerking wordt gecreëerd of verwijderd en bepaalt waarom Uw gegevens worden verwerkt en aan wie ze worden doorgegeven. Hij of zij is er in de eerste plaats verantwoordelijk voor dat Uw gegevens worden beschermd.
Onderaannemer
De natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een ander lichaam die, ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke, persoonsgegevens verwerkt.
Elke natuurlijke of rechtspersoon die in opdracht en onder de verantwoordelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke verwerkingswerkzaamheden verricht.
Verklarende woordenlijst van andere in dit handvest gebruikte termen:

Klant
Een natuurlijke persoon met wie wij reeds minstens één contractuele relatie hebben gehad (met name de bestelling van een goed op onze Site).

Gebruiker
Iedere persoon die toegang heeft tot de Site, deze bezoekt en in het algemeen de Site gebruikt.