Museumpromotion

Shop in het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis (Brussel)

 Inloggen  
Pagina vertaald door robotvertaler.
ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN (AGV)
Datum van laatste wijziging: 05/04/2021
De Website, toegankelijk op het volgende adres ___________________________________, die U bezoekt en/of in het algemeen de dienst van de informatiemaatschappij waarop deze tekst is geïntegreerd (hierna de "Website") wordt beheerst door Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna de "AGV"). De onderhavige tekst omvat deze AGV, die u zonder voorbehoud aanvaardt door de Website te gebruiken.

Er wordt verwezen naar het privacybeleid met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers ____________________________________________ en naar de Algemene Verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op elke bestelling die op de Website wordt geplaatst __________________________.
ALLEEN DE FRANSE VERSIE VAN DE ONDERHAVIGE AGV IS VAN TOEPASSING TUSSEN DE CONTRACTERENDE PARTIJEN. De Nederlandse, Engelse en Duitse vertalingen worden louter ter informatie aangeboden, zij werden door een robotvertaler uitgevoerd en zijn derhalve niet bindend. In geval van verschillen of onverenigbaarheden tussen de versies, prevaleert de Franse versie.

1 Wettelijke kennisgeving van de Website
2 Doel van deze AGV
3 Gebruik van de Website en gebruikersaccount
4 Onze verantwoordelijkheid
5 Jouw verantwoordelijkheid
6 Links naar andere Websites
7 Intellectuele eigendom
8 Persoonlijke gegevensverwerking
9 Eindbepalingen

1 Wettelijke kennisgeving van de Website

De Website is toegankelijk op het volgende adres
De Website wordt gepubliceerd door Asbl Museum Promotion (hierna "Wij", ook "Ons", "Onze", enz. genoemd), waarvan de contactgegevens als volgt zijn:
Asbl Museum Promotion
Jubelpark, 3
B-1000 Brussel
België

Ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0463.050.185

U kunt contact met ons opnemen:
   per e-mail op museumpromotionshop@gmail.com
   door het tabblad getiteld

2 Doel van de huidige AGV

Deze AGV hebben tot doel de bepalingen vast te stellen die van toepassing zijn op elk gebruik van de Website, met name de toegang tot de Website en het gebruik ervan door een gebruiker (hierna "U", ook "Uw", enz. genoemd).
Het gebruik van de Website impliceert de aanvaarding zonder voorbehoud van deze AGV. Als U de AGV niet aanvaardt, mag U de Website niet gebruiken en moet U de Website verlaten.
Wanneer U een bestelling op de Website plaatst, is de bestelling onderworpen aan deze voorwaarden, maar ook aan de Algemene Verkoopvoorwaarden (AVV) waarnaar wij U verwijzen.

3 Gebruik van de Website en gebruikersaccount

3.1 Uw algemene verbintenissen
Door toegang tot, bezoek aan of gebruik van de Site, garandeert en verklaart U dat U:
   • de wettelijke bevoegdheid hebben om deze contractuele relatie aan te gaan;
   • deze voorwaarden hebben gelezen en goedgekeurd;
   • zal verantwoordelijk zijn voor al het gebruik van de Website door U of een persoon die gebruik maakt van de login en het wachtwoord die met Uw gebruikersaccount overeenkomen.

3.2 Aanmaken van een gebruikersaccount
Het aanmaken van een gebruikersaccount impliceert Uw identificatie.
Toegang tot de gebruikersaccount is voorbehouden aan U, na identificatie met behulp van Uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Bij het aanmaken van deze gebruikersaccount en tijdens Uw registratie, stemt U ermee in nauwkeurige, volledige en bijgewerkte informatie te verstrekken.

U blijft als enige garant staan voor de informatie die in Uw account is opgeslagen. U kunt het op elk moment toevoegen, wijzigen of verwijderen.

U erkent dat Uw wachtwoord strikt persoonlijk en vertrouwelijk is. Het gebruik van de login en het wachtwoord via het internet is op eigen risico. Het is Uw verantwoordelijkheid om alle nodige maatregelen te treffen om Uw eigen gegevens te beschermen tegen aanvallen. In deze zin kunnen Wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor frauduleuze toegang tot Uw Account of voor enige wijziging die in deze Account wordt aangebracht, behalve in het geval van fraude of grove nalatigheid van Onze kant of van de kant van een van Onze agenten of vertegenwoordigers.

3.3 Verwijdering van de gebruikersaccount
U kunt uw gebruikersaccount op elk moment verwijderen. U erkent dat de verwijdering van uw account een einde maakt aan al onze contractuele relaties met u in verband met de Site, vanaf de datum van genoemde verwijdering.

Wij kunnen uw account op eigen initiatief verwijderen, wat zal leiden tot de beëindiging van al onze contractuele relaties met u in verband met de Site, vanaf de datum van genoemde verwijdering, in het bijzonder in de volgende gevallen, zonder dat deze lijst beperkt is:
    • Deze vrijwillige schrapping zal het gevolg zijn van het niet-gebruik van Uw account gedurende een bepaalde periode;
    • Dergelijke zelf geïnitieerde verwijdering is een actie die door Ons wordt ondernomen tegen een verdachte account, bijvoorbeeld wanneer Wij reden hebben om aan te nemen dat U zich niet aan deze AGV houdt.
    • Deze proactieve verwijdering kan het gevolg zijn van een verzoek van een derde partij die beweert dat hun rechten zijn geschonden of van een bevoegde autoriteit;
    • Dit wegvallen van initiatief kan het gevolg zijn van veranderingen in Onze bedrijfsactiviteiten.
Waar mogelijk, zullen Wij U vooraf op de hoogte stellen van Ons besluit om Uw account te verwijderen, met een redelijke opzegtermijn.

U kunt geen schadevergoeding eisen voor de verwijdering van Uw account.

Na de verwijdering van Uw account zullen Wij Uw gegevens die op Uw account gehost worden, bewaren gedurende de tijd die nodig is voor de technische operaties van de verwijdering van de account en in elk geval binnen de beperkingen en verplichtingen die opgelegd worden door de toepasselijke wetgeving en in overeenstemming met het Vertrouwelijkheidsverklaring.

4 Onze verantwoordelijkheid

4.1 Toegankelijkheid en veiligheid van de Site
Wij streven ernaar de Site, voor zover mogelijk, 7 dagen per week, 24 uur per dag toegankelijk te houden.

Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de Website of een gedeelte ervan te onderbreken, tijdelijk op te schorten of te wijzigen met het oog op onderhoud, upgrading of om enige andere reden, met inbegrip van technische redenen, zonder dat deze manoeuvres aanleiding kunnen geven tot enige verplichting of schadevergoeding.

Wij leveren redelijke en zorgvuldige inspanningen om de veiligheid en operationele integriteit van de Website te handhaven door veiligheidsmaatregelen te treffen die zijn afgestemd op de aard van de gegevens en de risico's die onze activiteiten met zich meebrengen. Echter, vele factoren buiten onze controle kunnen de werking van de Site verstoren. Daarom garanderen wij geen continue, ononderbroken of veilige toegang tot de Site. Bijgevolg kunnen Wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor een onderbreking van de toegang tot de Website en de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien.

Onder voorbehoud van de verplichtingen die in voorkomend geval op Ons rusten overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en Ons Handvest voor de bescherming van persoonsgegevens [zie Vertrouwelijkheidsverklaring], kunnen Wij nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of tijdelijk of permanent incident dat zou worden toegebracht aan Uw gegevens of aan Uw computerapparatuur tijdens Uw toegang tot de Website of tijdens het bezoek van Uw Account of in het algemeen tijdens de transmissie op Uw ontvangstapparaat van de bestanden en software waaruit de Website is samengesteld. In het bijzonder zijn wij niet verantwoordelijk voor de mogelijke overdracht van een virus via de Website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het frauduleuze gebruik van onze distributiemiddelen en wijzen alle verantwoordelijkheid af in geval van inbraak in onze computersystemen en gegevensdiefstal, met dien verstande dat wij de nodige middelen inzetten om dergelijke ongeoorloofde inbraken te voorkomen.

4.2 Kwaliteit van de informatie en inhoud op de Website
Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen garanderen wij niet de volledigheid, volledigheid, nauwkeurigheid, legitimiteit, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van de inhoud en de informatie die op de Website worden aangeboden. Wij stellen alles in het werk om u inhoud van hoge kwaliteit te bieden.

Ondanks onze inspanningen om de juistheid van de op de Website toegankelijke informatie en/of documenten te verzekeren, wijzen wij alle verantwoordelijkheid van de hand, van welke aard ook, in geval van onnauwkeurigheid of het niet bijwerken van enige informatie en/of document aanwezig op de Website, en voor enige informatie, behoudens dwingende wettelijke bepalingen van het tegendeel. Wij zijn slechts gebonden door een middelenverbintenis. Wij dragen geen enkele resultaatsverbintenis van welke aard ook.

4.3 Updates
Ondanks inspanningen om de juistheid van informatie en/of documenten beschikbaar op de Website te verzekeren, wijzen wij elke aansprakelijkheid van welke aard dan ook af, in geval van onnauwkeurigheid of het niet bijwerken van informatie en/of een document op de Website, tenzij dwingende wettelijke bepaling het tegendeel bepaalt.

4.4 Schade
In het algemeen, bij de verwezenlijking van de dienst toegankelijk op de Site, verbinden wij ons enkel tot een middelenverbintenis.
Behalve in het geval van fraude of grove nalatigheid van Onze kant of van de kant van een van Onze agenten of vertegenwoordigers, is onze aansprakelijkheid voor niet-naleving van de bepalingen van deze AGV commerciële opportuniteit, gegevens of omzet en met uitsluiting van elke schade die verband houdt met een geval van overmacht, elke morele schade, imagoschade of commerciële schade, verlies van klanten, verlies van merkimago, commerciële verstoring of elke andere bijzondere, toevallige of indirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met de Site.
Behalve in het geval van fraude of grove nalatigheid van onze kant of van een van onze agenten of werknemers, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld indien de niet-uitvoering van deze AGV of de slechte uitvoering ervan te wijten is aan uw schuld of aan de onvoorzienbare en onoverkomelijke handeling van een derde.

5 Uw verantwoordelijkheid

5.1 Uw verplichtingen bij het gebruik van de Site
U wordt ervan in kennis gesteld dat alle geldende wetten en voorschriften van toepassing zijn op het internet.

U verklaart dat U de Website niet zult gebruiken voor enig doel dat onwettig is of verboden door de wet en/of deze AGV.

Bij wijze van voorbeeld, U zult niet op enigerlei wijze:
   • Interneren of proberen te onderscheppen van elektronische post of andere privécommunicatie die niet voor U bestemd is;
   • Elk middel te gebruiken dat tot gevolg zou hebben dat het vreedzaam gebruik van de Website door een derde partij wordt beperkt;
   • De Website gebruiken als een instrument voor massacommunicatie om een boodschap van algemene aard en ongevraagd door de ontvangers over te brengen;
   • U voordoen als een werknemer, agent of bediende van ons;
   • Informatie verkregen van de Website te gebruiken om een andere persoon te misbruiken, lastig te vallen of schade toe te brengen of om contact op te nemen met, reclame te maken voor, te verzoeken om of informatie te verkopen over die persoon zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van die persoon.

5.2 Schadeloosstelling
U vrijwaart en houdt ons schadeloos van en tegen alle claims, derde partij procedures, aansprakelijkheden, schade, verlies of onkosten, van welke vorm en aard dan ook, die direct of indirect voortvloeien uit uw gebruik van de Website dat in strijd is met deze AGV en/of dat in strijd is met de toepasselijke wet- of regelgeving of de rechten van derden en/of dat ongepast is.
In dit verband zult U verantwoordelijk zijn voor alle schadevergoedingen waartoe Wij kunnen worden veroordeeld, alsmede voor de juridische kosten en honoraria die Wij kunnen oplopen. Wij verbinden ons ertoe U zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van dergelijke gerechtelijke stappen.

Wij behouden ons het recht voor om, naar onze keuze en op onze kosten, deel te nemen aan de verdediging en/of buitengerechtelijke schikking van een vordering of om zelf de verdediging en de controle van de procedure op ons te nemen, zonder U te ontslaan van Uw verplichtingen tot betaling van schadevergoeding. U mag geen minnelijke schikking aanvaarden die Onze verantwoordelijkheid zou inhouden of enige verplichting op Ons zou leggen, zonder Onze voorafgaande toestemming.

6 Hyperlinks naar andere websites


De Website kan linken naar andere websites waarover wij geen technische of inhoudelijke controle hebben. Het bestaan van een hyperlink naar een andere website houdt niet in dat wij die website of de inhoud ervan goedkeuren.

Wij kunnen daarom geen garantie bieden voor de volledigheid of juistheid van de inhoud van deze sites van derden, noch voor de beschikbaarheid ervan.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van websites waarnaar de Website verwijst of van informatie die op deze sites wordt gepubliceerd. Wij wijzen ook elke verantwoordelijkheid af voor de verwerking van persoonsgegevens op deze websites.

Wij nodigen U uit de AGV en het Vertrouwelijkheidsverklaring van deze websites van derden te lezen.

7 Intellectuele eigendom


Wij verlenen U enkel een gratis, persoonlijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Site, onder voorbehoud van naleving van deze AGV.

U bent dus gemachtigd om de inhoud van de Website te gebruiken voor Uw persoonlijke informatie, als een bron van informatie of gegevensverzameling.
De Website (beschouwd als een ondeelbaar geheel) en de verschillende elementen die voorkomen op de Website (zoals teksten, foto's, catalogi, lay-out, handelsmerken, logo's, illustraties, specifieke software, video's) worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan ons of aan onze licentiegevers. In voorkomend geval hebben zij van deze derden toestemming gekregen voor publicatie, verspreiding of een gebruiksrecht.

Het logo, de naam van producten, diensten of de naam van bedrijven die op de Website worden vermeld, zijn waarschijnlijk handelsmerken, handelsnamen of bedrijfsnamen van hun respectieve eigenaars. U stemt er uitdrukkelijk mee in deze intellectuele eigendomsrechten te respecteren.

Behoudens de bij wet bepaalde uitzonderingen stemt u ermee in de informatie, software, producten of diensten die van de Website worden verkregen, noch geheel, noch gedeeltelijk te wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, uitzenden, publiceren, in licentie geven, overdragen, verkopen, reproduceren of te laten reproduceren, tijdelijk of permanent, door welk proces dan ook, bekend of onbekend, op welk medium dan ook, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Niet-naleving van dit verbod vormt een inbreuk die de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de inbreukmaker kan doen ontstaan.

Hyperlinks naar de Site worden getolereerd op voorwaarde dat zij verwijzen naar de homepage, niet leiden tot verwarring over onze identiteit en niet vergezeld gaan van denigrerende of lasterlijke opmerkingen over ons of de Site.8 Verwerking van persoonsgegevens

U wordt verwezen naar het Vertrouwelijkheidsverklaring


9 Slotbepalingen

9.1 Wijzigingen van deze AGV
Wij kunnen op elk moment de huidige AGV wijzigen in functie van de wijzigingen aangebracht aan de Website, de evolutie van de wetgeving of om elke andere legitieme reden.

Wanneer U een gebruikersaccount hebt aangemaakt, zullen Wij U, behalve voor zuiver formele wijzigingen, op de hoogte brengen van de eventuele wijzigingen die in de AGV zullen worden aangebracht, evenals van de datum waarop deze wijzigingen van kracht zullen worden.
U beschikt over een redelijke termijn nadat deze informatie is verstrekt om alle contractuele relaties met ons te beëindigen, hetgeen de verwijdering van uw account inhoudt. Anders, als U Uw account niet binnen deze periode beëindigt, wordt U geacht de wijzigingen te hebben aanvaard.

9.2 Bewijsovereenkomst
Wij kunnen langs elektronische weg informatie met u uitwisselen die noodzakelijk is voor de Website. Elke elektronische communicatie tussen U en Ons wordt verondersteld dezelfde bewijskracht te hebben als een geschreven papieren document.

Een gedrukte versie van deze AGV en van elke disclaimer die in elektronische vorm is uitgegeven, zal worden aanvaard in elke juridische of administratieve procedure met betrekking tot deze contractuele relatie, in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en bescheiden die in gedrukte vorm zijn opgesteld en bijgehouden.

9.3 Scheidbaarheid
Indien wordt bepaald dat een bepaling van deze AGV nietig, ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is onder de toepasselijke wetgeving, geheel of gedeeltelijk, dan zal een dergelijke bepaling geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen, behalve in het geval van de ongeldigheid van een essentiële voorwaarde of de onderlinge afhankelijkheid van contractuele bepalingen. De ongeldige, nietige, onwettige of niet-afdwingbare clausule wordt met terugwerkende kracht vervangen door een geldige en afdwingbare clausule waarvan de inhoud zo nauw mogelijk aansluit bij die van de oorspronkelijke clausule. Bij de vervanging van de geannuleerde clausule worden de voorwaarden voor wijziging van deze AGV in acht genomen, zoals bepaald in het artikel "Wijziging van deze AGV".

9.4 Overmacht en aansprakelijkheid van de overeenkomstsluitende partijen
Niettegenstaande enige andersluidende bepaling, zullen noch U noch wij verantwoordelijk worden gesteld voor enige vertraging in de uitvoering of niet-uitvoering van zijn verplichtingen ten gevolge van gebeurtenissen van overmacht (zoals staking, oorlog, aardbeving, cataclysme van welke aard dan ook, pandemie, directe of indirecte gevolgen van explosie, brand, warmte-ontwikkeling, overstroming en elk ander extern, onvoorzienbaar en onweerstaanbaar geval van overmacht)

Niets in deze AGV zal tot doel of gevolg hebben dat uw aansprakelijkheid of onze aansprakelijkheid voor fraude, overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van de schending van de AGV beperkt of uitgesloten wordt, of voor zover een dergelijke uitsluiting of beperking bij wet verboden is.

9.5 Relatie
Niets in deze AGV zal worden opgevat als een partnerschap, joint venture of andere associatie of ondergeschiktheid tussen u en ons.

9.6 Mededeling
Elke communicatie of kennisgeving door Ons aan U zal effectief zijn indien verzonden naar het door U opgegeven e-mailadres, zelfs indien dit niet langer geldig is.

9.7 Klachten en alternatieve geschillenbeslechting

U kunt contact met ons opnemen voor elke klacht betreffende de huidige AGV
   op het volgende e-mailadres: museumpromotionshop@gmail.com
   of op het volgende postadres
      Museum Promotie
      3, Jubelpark
      B-1000 Brussel
      België

In het geval van een geschil met betrekking tot de Site of deze AGV, neem dan contact met ons op als prioriteit boven elke andere benadering, zodat wij, voor zover mogelijk, een minnelijke schikking met u kunnen treffen.

In het geval dat er geen minnelijke oplossing wordt gevonden zonder een beroep te doen op een derde partij, kunt u contact opnemen met een bestaande bemiddelingsdienst die bevoegd is om een consumentengeschil met Ons te horen. U kunt ook contact opnemen met het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting, dat u via de volgende link kunt bereiken:


9.8 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze AGV worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving.

Elk geschil met betrekking tot een op de Site geplaatste bestelling en in het algemeen met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de niet-uitvoering van deze AGV zal vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken van Brussel in de Franse taal, voor elk type van procedure.

De keuze voor het toepasselijke Belgische recht en de bevoegde Brusselse rechtbanken, zoals bepaald, doet geen afbreuk aan de toepassing van de dwingende consumentenbepalingen van het recht van de Lidstaat van de Europese Unie waar U verblijft, indien deze voor U een betere bescherming blijken te bieden dan de Belgische bepalingen, of aan de bevoegdheid van een andere rechtbank die door het toepasselijke nationale recht of het recht van de Europese Unie zou worden aangewezen.